Adatvédelmi és cookie irányelv

www.senspamasszazs.hu

1. Bevezetõ

(i) A www.senspamasszazs.hu weboldalt (a továbbiakban: „senspamasszazs.hu”) a Három Harmónia Korlátolt Felelõsségû Társaság (Székhelye: 1026 Budapest, Gábor Áron utca 75-78., cégjegyzékszáma:  vezetve a Fõvárosi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában, adószáma: 13102085-2-41 – a továbbiakban. „senspamasszazs” vagy „Adatkezelõ”) üzemelteti.

(ii) Az adatkezelõ a senspamasszazs.hu üzemeltetése során az alábbi adatvédelmi, adatkezelési elvek és szabályok betartásával folytatja tevékenységét. A jelen szabályzat összeállításakor az adatkezelõ különös tekintettel vette figyelembe az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseit („Infotv.”), az egyének védelmérõl a személyes adatok gépi feldolgozása során Strasbourgban, 1981. január 28-án kelt Egyezményt kihirdetõ 1998. évi VI. törvényt, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatások egyes kérdéseirõl szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseit.

(iii) A jelen tájékoztatás közzétételének célja az, hogy a senspamassazs.hu oldalon elérhetõ valamennyi szolgáltatás igénybe vevõje (a továbbiakban: „Felhasználó”) számára - bármiféle megkülönböztetés nélkül – biztosítva legyen személyes adatainak védelme, továbbá a személyes adataihoz fûzõdõ egyéb alapvetõ jogainak tiszteletben tartása az adatkezelés egész tartama alatt.

(iv) Az adatkezelõ a Felhasználók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi elõírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról és megteszi azon technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azon eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó elõírások érvényre juttatásához szükségesek.

2. Fogalommeghatározások

Adatkezelõ a jelen tájékoztatóban - a tájékoztató rendelkezéseinek könnyebb értelmezhetõsége, továbbá a jogszabályoknak való megfelelés ellenõrizhetõsége érdekében - az Infotv. 3. §-ában meghatározott fogalmakat használja az alábbiak szerint:

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy – (vagy a jelen tájékoztató vonatkozásában: Felhasználó);

személyes adat: a Felhasználóval kapcsolatba hozható adat - különösen a Felhasználó neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemzõ ismeret -, valamint az adatból levonható, a Felhasználóra vonatkozó következtetés;

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelõ tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körû vagy egyes mûveletekre kiterjedõ - kezeléséhez;

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;

adatkezelõ: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja - a jelen tájékoztató alkalmazásában a senspamasszazs;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely mûvelet vagy a mûveletek összessége, így különösen gyûjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzõk (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történõ hozzáférhetõvé tétele;

nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történõ hozzáférhetõvé tétele;

adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott idõre történõ korlátozása céljából;

adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

adatfeldolgozás: az adatkezelési mûveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a mûveletek végrehajtásához alkalmazott módszertõl és eszköztõl, valamint az alkalmazás helyétõl, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet, aki vagy amely szerzõdés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerzõdést is - adatok feldolgozását végzi;

adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel/felhasználóval, az Ecostudio-val vagy az adatfeldolgozóval;

EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerzõdés alapján az Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;

harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam;

adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

3. Senspamasszazs adatkezelésének jogalapja

3.1 Adatkezelõ a Felhasználók személyes adatainak kezelése során az alábbi alapelvek betartásával jár el.

3.1.1 Adatkezelõ személyes adatot csak akkor kezel, ha ahhoz az érintett hozzájárult, vagy azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.

3.1.2 Adatkezelõ az Infotv. felhatalmazása alapján akkor is jogosult adatkezelésre, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése (i) jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy (ii) az adatkezelõ, avagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fûzõdõ jog korlátozásával arányban áll.

3.2 Ha az érintett cselekvõképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegetõ közvetlen veszély elhárításához vagy megelõzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetõek.

3.3 A 16. életévét betöltött kiskorú érintett/Felhasználó hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselõjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

3.4 Az Infotv. 6. § (5) bekezdésében biztosított jogosultságával élve adatkezelõ abban az esetben, ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, a felvett adatokat törvény eltérõ rendelkezésének hiányában (i) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy (ii) a saját maga vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fûzõdõ jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követõen is kezelheti.

4. Az adatkezelés célhoz kötöttsége és egyéb alapelvei

4.1 Az Infotv. 4. § (1) és (2) bekezdése rendelkezik az adatkezelés célhoz kötöttségérõl, ebben a vonatkozásban adatkezelõ (i) személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel, (ii) adatkezelése, annak minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának.

4.2 Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen és a cél elérésére alkalmas. Személyes adatot csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezel.

4.3 Ecostudio folyamatosan gondoskodik a Felhasználók adatainak kezelése során az adatok pontosságáról, teljességérõl és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségérõl, valamint arról, hogy a Felhasználót csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

5. Adatkezelés a senspamasszazs.hu oldalon elérhetõ szolgáltatások igénybevételekor

A Felhasználó a Senspamasszazs.hu oldalon igénybe vehetõ szolgáltatások megrendelésekor, vásárláskor, az oldalon történõ regisztráció során személyes adatok körébe tartozó adatokat bocsáthat adatkezelõ rendelkezésére, annak érdekében, hogy adatkezelõ a vállalt szolgáltatásokat határidõben, szerzõdésszerûen teljesíteni tudja, illetve eleget tegyen a Felhasználó megrendeléseinek. Ezen adatfelvétel az alábbiak szerint történik:

5.1 Az adatgyûjtés ténye, a kezelt adatok köre: jelszó, vezeték- és keresztnév, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím, a regisztráció idõpontja, regisztrációkori IP cím, megvásárolt termékek.

5.2 Az érintettek köre: a senspamasszazs.hu oldalon regisztrált valamennyi Felhasználó, nem regisztrált vásárló.

5.3 Az adatgyûjtés célja: Adatkezelõ egyrészrõl (i) a senspamasszazs.hu oldalon elérhetõ szolgáltatások megvásárlásának biztosításához, valamint az ezekre irányuló szerzõdések létrehozásához, tartalmuk meghatározásához, módosításához, teljesítésének figyelemmel kíséréséhez szükséges kötelezettségek teljesítéséhez, valamint a nyújtott szolgáltatások ellenértékének számlázásához, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából; másrészrõl (ii) az érintettek külön hozzájárulása esetén az adatkezelés célja továbbá, hogy adatkezelõ közvetlen üzletszerzés vagy reklám céljából a késõbbiekben az érintettek részére az általuk megadott elérhetõségeken kapcsolatfelvételt kezdeményezzen vagy reklámot küldjön.

5.4 Az adatkezelés idõtartama, az adatok törlésének határideje: A számviteli bizonylatokhoz kapcsolódó adatokat, ez esetben a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 év az adatmegõrzési idõ.

5.5 Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelõk személye: A személyes adatokat az adatkezelõ munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

5.6 A Felhasználók adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

5.6.1  Felhasználó az alábbi adatok módosítását korlátozás nélkül kezdeményezheti: jelszó, vezeték- és keresztnév, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím, szállítási cím.

5.6.2 A Felhasználó a személyes adatok törlését, vagy módosítását (i) postai úton a 1026 Budapest, Gábor Áron utca 74-788. címen, (ii) e-mail útján pedig az harmonia.iroda@gmail.com e-mail címen kezdeményezheti.

5.7 Az adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozó (tárhely-szolgáltató) adatai:……oldalon elérhetõ szolgáltatások üzemeltetéséhez és az oldal megjelenítéséhez saját üzemeltetésû tárhelyet használ, az adatkezeléshez szükséges adatfeldolgozási tevékenységet maga végzi, harmadik személy szolgáltatásait kizárólag a számlázáshoz veszi igénybe a ………………………….tõl.

5.8 A Három Harmónia Kft, mint adatkezelõ adatkezelési nyilvántartási száma:

5.9 Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatások egyes kérdéseirõl szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: „Elkertv.”) 13/A. § (3) bekezdése alapján.

6. A kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos adatkezelés alapelvei és részletes szabályai

6.1 Adatkezelõ az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatás nyújtására irányuló szerzõdésbõl, azaz a senspamasszazs.hu oldalon megrendelt termék szállítására létrejött szerzõdés alapján a Felhasználó által teljesítendõ ellenérték számlázása céljából kezeli az adott szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, számlázási címet, valamint a szolgáltatás igénybevételének idõpontjára, idõtartamára és helyére vonatkozó adatokat, valamint a megrendelt termékek értékét.

6.2 Ecostudio a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat is, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. Adatkezelõ az egyéb feltételek azonossága esetén úgy választja meg és minden esetben oly módon üzemelteti a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az Elker törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

6.3 Adatkezelõ a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat bármely egyéb célból - így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, az igénybe vevõnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából - csak az adatkezelési cél elõzetes meghatározása mellett és a Felhasználó hozzájárulása alapján kezel.

6.4 Adatkezelõ a kezelt adatokat külön felszólítás nélkül törli a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerzõdés létrejöttének elmaradása eseténAz adatokat töröli továbbá minden más esetben akkor is, ha az adatkezelési cél megszûnt, vagy a Felhasználó így rendelkezik.

6.5 A hivatkozott jogforrások alapján valamennyi szolgáltatónak biztosítania kell azt, hogy az igénybe vevõ az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatás igénybevétele elõtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy a szolgáltató mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel, ideértve az igénybe vevõvel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is. Adatkezelõ ezen kötelezettségének azzal tesz eleget, hogy a senspamasszazs.hu oldalán feltüntetett elérhetõségeken lehetõséget biztosít a Felhasználóknak arra, hogy tájékoztatást kérjenek az õket érintõ adatkezelés részleteirõl, mely tájékoztatást adatkezelõ az alább rögzített módon és határidõben biztosít.

7. Cookie-k (sütik) használata

7.1 A Felhasználó külön hozzájárulása esetén adatkezelõ, a senspamasszazs.hu oldal egyes részeinek letöltésekor automatikusan kisméretû, bizonyos esetben a Felhasználó személyes adatait tartalmazó adatfile-okat helyez el a Felhasználó számítógépén ("cookie"). A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú mûködésének biztosítása, a felhasználói élmény növelése érdekében. Ennek megtörténtérõl a Felhasználó értesül a felhasználás során. A cookie-k a honlap egyes funkcióinak mûködéséhez szükségesek, látogatásai alkalmával a korábbi cookie-k az adatkezelõ-höz kerülnek.

7.2 A senspamasszazs.hu oldalaira történõ belépéssel a Felhasználó számítógépének egyes paramétereirõl, illetve annak IP címérõl naplófile készül. Az adatok kizárólag statisztikai célokat szolgálnak, adatkezelõ kizárólag a senspamasszazs.hu weboldal fejlesztése érdekében használja fel õket - kivéve a jogszabályi kötelezés, illetve a hatósági eljárás eseteit. Az IP cím és a naplófile egyes esetekben személyes adatnak minõsülhet, erre tekintettel a cookie használata a jelen szabályzat hatálya alá esik, és az alábbi külön rendelkezések vonatkoznak rá.

7.3 A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépérõl, illetve beállíthatja böngészõjét úgy, hogy az a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal mûködése nem teljes értékû.

7.4 A senspamasszazs.hu által használt cookie-k az úgynevezett munkamenethez használt cookie”, és „biztonsági cookie-k”, melyek használatához nem szükséges elõzetes hozzájárulást kérni az érintettektõl.

7.5 A 7.2. alatt leírtakra tekintettel, amennyiben a cookie használata következtében olyan adat jut az adatkezelõ birtokába, amely személyes adatnak minõsül, úgy az ezen adatokra vonatkozó adatkezelés az alábbi szabályok szerint történik:

7.5.1 Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: IP cím és a naplófile (egyedi azonosítószám, dátumok, idõpontok)

7.5.2 Az érintettek köre: A senspamasszazs.hu oldalait látogató valamennyi érintett.

7.5.3 Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, a „bevásárlókosár” nyilvántartására és a látogatók nyomon követése.

7.5.4 Az adatkezelés idõtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés idõtartama a session cookie-k esetén a honlap látogatásának befejezéséig tart.

7.5.5 Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelõk személye: A személyes adatokat az adatkezelõ munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

7.5.6 Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetõségük van a cookie-kat törölni a böngészõk Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

7.5.7 Az adatkezelés jogalapja: A Felhasználó jóváhagyása minden olyan esetben, amikor arra a Felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatás nyújtásához az adatkezelõ-nek, mint szolgáltatónak feltétlenül szüksége van (pl. megrendelések teljesítése, a termék kiszállításának nyomon követése).

8. Hírlevél és marketing

8.1 Ecostudio-nak szándékában áll az érintettek külön hozzájárulása esetén kapcsolatfelvételt kezdeményezni közvetlen üzletszerzés illetve reklám céljából. A gazdasági reklámtevékenység alapvetõ feltételeirõl és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében mindenkor a felhasználók elõzetes és kifejezett hozzájárulása esetén válik a szolgáltató jogosulttá arra, hogy a fogyasztót reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetõségein (pl. elektronikus levélcím, vagy telefonszám) megkeresse, illetve a hírlevélre történõ feliratkozás során megadott elektronikus levélcímen.

8.2 A vonatkozó elõzetes és kifejezett, a cél megjelölését is tartalmazó hozzájárulás egyben hozzájárulást jelent a kapcsolattartáshoz (hírlevél, reklámüzenet) feltétlenül szükséges személyes adatok kezeléséhez is.

8.3 Adatkezelõ nem küld kéretlen reklámüzenetet, a Felhasználó pedig korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok (hírlevél, reklámüzenetek) küldésérõl a hírlevélben kapott linken keresztül. . Ebben az esetben Adatkezelõ a Felhasználó minden e körben kezelt adatát törli, és errõl a Felhasználónak értesítést küld.

8.4 Az Adatkezelõ ebben a körben végzett adatkezelési tevékenysége az alábbi szabályok alapján történik:

8.4.1 Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail, sms, push üzenet) küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekrõl, akciókról, új funkciókról stb.

8.4.3  adatkezelés idõtartama, az adatok törlésének határideje: az elõzetes és kifejezett hozzájáruló nyilatkozat megadásától annak visszavonásáig. Az adattörlés az ahhoz technikailag szükséges legrövidebb idõn belül megtörténik, melyrõl Adatkezelõ értesítést küld.

8.4.4 Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelõk személye: Három Harmónia Kft munkatársai, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

8.4.5 Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett bármikor, ingyenese leiratkozhat a hírlevélrõl.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, és a gazdasági reklámtevékenység alapvetõ feltételeirõl és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.

9. Adattovábbítás

9.1 Az Adatkezelõ a jelen tájékoztatásban körülírt adatkezelési tevékenységet maga végzi, adatfeldolgozási szolgáltatást harmadik személyek részérõl nem vesz igénybe, ilyen céllal adatokat harmadik személy részére nem továbbít és semmilyen módon nem tesz elérhetõvé.

9.2 Adatkezelõ az általa forgalmazott szolgáltatások díjának Felhasználó általi online teljesítésekor adatot nem kezel, a fizetés közvetlenül a pénzügyi szolgáltató felületén történik, melyhez Adatkezelõ a saját oldalán közvetlen elérést biztosít.

9.3.6 Az Adattovábbítás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve Elker törvény 13/A. § (3) bekezdése.

10. Egyéb adatkezelések

10.1 Amennyiben a Felhasználó, avagy bármely más érintett a senspamasszazs.hu oldallal és az azon elérhetõ szolgáltatásokkal összefüggésben kapcsolatba lép az adatkezelõvel az oldalon megadott elérhetõségek bármelyikén, úgy az érintett által a kapcsolatfelvétel során megadott, az adatkezelés körébe tartozó adatokat (beérkezett e-mailek, sms és telefon-üzeneteket, stb.) Adatkezelõ az adatközléstõl számított legfeljebb 2 év elteltével törli.

10.2 Az e tájékoztatóban fel nem sorolt egyéb adatkezelésekrõl az Adatkezelõ az adat felvételekor ad tájékoztatást.

10.3 Az Infotv-ben meghatározott hatósági megkeresés, illetõleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén az Adatkezelõ köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetõleg iratok rendelkezésre bocsátására. Ezesetben Adatkezelõ a megkeresõ hatóság részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

11. Az adatkezelés biztonsága

11.1 Az Adatkezelõ úgy tervezi meg és hajtja végre az adatkezelési mûveleteket, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét. Az Adatkezelõ gondoskodik az adatok biztonságáról (jelszóval, vírusirtóval való védettség), megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

11.2 Adatkezelõ az adatkezelési mûveletek során mindenkor olyan technikai megoldásokat használ, melyek védelmet biztosítanak a jogosulatlan hozzáférés, az adat megváltoztatása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, a törlés vagy megsemmisítés, a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

11.3 Az Adatkezelõ biztosítja azt is, hogy a különbözõ nyilvántartásokban tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetõk.

11.4 A személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, az adatok megváltoztatása és jogosulatlan nyilvánosságra-hozatala, vagy felhasználása megakadályozása érdekében az adatkezelõ gondoskodik a megfelelõ informatikai, mûszaki környezet kialakításáról, üzemeltetésérõl, a szolgáltatásnyújtásban résztevõ munkatársai ellenõrzött kiválasztásáról, felügyeletérõl; a részletes üzemeltetési, kockázatkezelési és szolgáltatási eljárásrendek kiadásáról.

11.5 Az Adatkezelõ az adatkezelés során maga gondoskodik arról, hogy az adat a jogosult számára rendelkezésre álljon, hitelessége és hitelesítése biztosított legyen, továbbá változatlansága igazolható legyen.

12. Az érintettek jogai

12.1 Az érintett bármikor kérelmezheti az Adatkezelõnél, hogy az adjon tájékoztatását személyes adatai kezelésérõl, kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint kérheti személyes adatainak törlését vagy zárolását.

12.2 Az érintett kérelmére az Adatkezelõ tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, idõtartamáról, az esetleges adatvédelmi incidens körülményeirõl, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekrõl, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjérõl.

12.3 Az Adatkezelõ az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenõrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens idõpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést elõíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

12.4 Az Adatkezelõ az adattovábbítás jogszerûségének ellenõrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának idõpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést elõíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

12.5 Adatkezelõ a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idõ alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthetõ formában adja meg a tájékoztatását. A tájékoztatás ingyenes.

12.6 Amennyiben a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelõ személyes adat az Adatkezelõ rendelkezésére áll, a személyes adatot helyesbíti.

12.7 Törlés helyett az Adatkezelõ zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhetõ, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhetõ, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

12.8 Az Adatkezelõ törli a személyes adatot, ha kezelése jogellenes; ha azt a Felhasználó kéri; ha a kezelt adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerûen nem orvosolható - feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; továbbá ha az adatkezelés célja megszûnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; valamint ha azt bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

12.9 Adatfeldolgozó az adat helyesbítésérõl, a zárolásról, a megjelölésrõl és a törlésrõl az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést abban az esetben mellõzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

12.10 Ha az Adatkezelõ az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem kívánja teljesíteni, úgy a kérelem kézhezvételét követõ 25 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait az érintett kérelmezõvel. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az érintettet az intézkedés ellen jogorvoslattal élhet.

13. Jogorvoslat és egyéb igények

13.1 Felhasználó közvetlenül az Adatkezelõnél is tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen.

13.2 Adatkezelõ a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idõn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntésérõl a kérelmezõ érintettet írásban tájékoztatja. Ha az Adatkezelõ az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekrõl értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

13.3 Amennyiben a Felhasználó/érintett az Adatkezelõ döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétõl számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

13.4 Az Adatkezelõ esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Postacím: 1534 Bp. Pf.: 834

Telefon: +36-1-3911400

Telefax: +36-1-3911410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Web: http://www.naih.hu

Telefon: +36 -1-391-1400

13.5 Ha az Adatkezelõ az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az Infotv. felhatalmazása alapján a Ptk. személyiségi jogok érvényesítésére vonatkozó szabályai szerint az Adatkezelõtõl sérelemdíjat követelhet.

14. Tájékoztatás az alkalmazandó jogszabályok körérõl

14.1 Az Adatkezelõ által folytatott adatkezelési tevékenységre az alábbi jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni:

14.2 az Infotv.

14.3 az Elker törvény, különösen annak 13/A. §-a,

14.4 a 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;

14.5 a 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvetõ feltételeirõl és egyes korlátairól, különösen annak 6. §-a;

14.6 a 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról;

14.7 a 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésrõl, különösen annak 155.§-a;

14.8 a 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról.artva.